Nerw błędny w świetle testu neurodynamicznego

W ramach dzisiejszego artykułu zapraszam Cię do zapoznania się ze streszczeniem badania, którego celem była ocena wiarygodności testu neurodynamicznego dla nerwu błędnego i jego wpływu na tętno. Jak vagus wypadł w tej próbie? Przekonaj się w ramach lektury. Klikając w poniższe zdjęcie lub link na końcu artykułu, możesz się przenieść do oryginalnego tekstu źródłowego. Baw się dobrze w kąciku naukowym!

Wprowadzenie

Neuropatie autonomiczne to stany trudne do wykrycia i zwiększające ryzyko niestabilności hemodynamicznej, komplikacji pooperacyjnych i nagłej śmierci w przypadku pacjentów otyłych i cukrzyków. Są one coraz częstszym problemem, więc bardzo ważne jest dysponowanie godnym zaufania narzędziem klinicznym, które byłoby w stanie je wykryć. Nie ma jednoznacznej metodyumożliwiającej ocenę funkcjonowania nerwu błędnego zpominięciem jego powiązania z układem współczulnym, dlatego wykorzystuje się testy uogólnionej odpowiedzi autonomicznej, obejmujące odpowiedzi współczulne i przywspółczulne, które to niosą za sobą ryzyko skutków ubocznych (próba Valsalvy, próba pionizacyjna itd.). Z tego powodu konieczne jest opracowanie selektywnego i wiarygodnego testu do oceny funkcji nerwu błędnego, który byłby bezpieczny. Selektywne testy napięcia nerwów obwodowych lub testy neurodynamiczne (NDT) to wiarygodne, zatwierdzone testy kliniczne  służące do wykrywania neuropatii nerwów somatycznych. Oceniająone odpowiedź nerwową na bodźce mechaniczne, które są przewodzone przez wrażliwe na rozciąganie kanały jonowe w nerwach obwodowych, obecne również w aksonach i błonach komórkowych nerwu błędnego.

Cele

  • Opisanie i zatwierdzenie narzędzia do selektywnej oceny nerwu błędnego (VN) jako NDT dla VN (VN-NDT).
  • Zebranie danych służących do określenia fizjologicznego spektrum zmiennych tętna u kobiet i mężczyzn, wywołanych za pomocą VN-NDT.
  • Opisanie związku między objawami wywołanymi przezVN-NDT i innymi objawami autonomicznymi powiązanymi z dysfunkcją VN.

Materiał i metody

W tym badaniu przekrojowym z podwójnie ślepą próbą udział wzięło 30 badanych. Wypełnili oni kwestionariusz dotyczący swojego stanu zdrowia i objawów autonomicznych. Następnie wykonano badanie neurologiczne polegające na ocenie przewodnictwa nerwowego w obszarze dermatomów C2-C5, centralnej sensytyzacji, dyskryminacji sensorycznej oraz ocenie subklinicznych neuropatii szyi i kończyn górnych poprzez test neurodynamiczny dla kończyn górnych (ULNDT). VN-NDT opracowano na podstawie anatomii nerwu błędnego, wybierając kombinację ruchów, które wywołują mechaniczne napięcie nerwu.

Do obciążenia części wewnątrzczaszkowej wybrano zgięcie górnego odcinka szyjnego i kontrlateralne zgięcie boczne. Ipsilateralna rotacja szyi została dodana w celu obciążenia odcinka szyjnego. Ostatnią składową testu było przesunięcie nadbrzusza w kierunku doogonowym, aby obciążyć część piersiową nerwu i zróżnicować dolegliwości z innymi tkankami. Wynik badania był pozytywny, jeśli próba rozróżnienia zmieniała objawy badanego, wskazując na ich neurogenne źródło.

Krótkoterminową odpowiedź autonomiczną ocenianoporównując wartości tętna w spoczynku (10 s po zastosowaniu ULNDT) i po 10-sekundowej przerwie, utrzymując w pozycji końcowej VN-NDT. Żadne przypadki w tętnie nie zostały wywołane przez sam ucisk brzucha. Odległość pomiędzy VN a przednim guzkiem C6 mierzono w spoczynku i w końcowej fazie VN-NDTza pomocą USG, aby określić ilościowo lateralizację lub proksymalizację nerwu wywołaną przez test. Przez cały czas trwania badania trójwymiarowa orientacja głowy badanych była rejestrowana za pomocą optoelektronicznego systemu wychwytywania ruchu.

Wyniki

Współczynnik kappa Cohena wynoszący 0,67 określił, że wiarygodność VN-NDT była znacząca. Napięciową lub mechaniczną allodynię w okolicy podpotylicznej po stronie ipsilateralnej stwierdzono odpowiednio w 66,7 i 5% przypadków.

Co ciekawe, VN-NDT spowodował istotne obniżenie tętna u wszystkich uczestników. Spadek tętna wyniósł 8 (±12,13) u kobiet i 11,63 (±10,02) uderzeń u mężczyzn i różnił się statystycznie między kobietami i mężczyznami. Co istotne, nawet w przypadku prowokacji łagodnego bólu odnotowano obniżenie tętna, potwierdzające selektywną stymulację VN przez VN-NDT. VN-NDT spowodował znaczące ogólne zmniejszenie odległości VN-C6 o około 0,1 mm.

Dane wskazują na większą odległość po stronie prawej między C6 a VN, ale stopień napięcia wywołanego przez VN-NDT jest podobny w każdej ze stron i nie zależy od płci. Test został wykonany w fizjologicznym zakresie ruchu szyi, który nie mógł spowodować przeciążenia więzadeł, mięśni i stawów.

Pojawienie się napięcia lub mechanicznej allodynii w okolicy podpotylicznej po stronie ipsilateralnej podczas VN-NDT wykazało korelację z występowaniem objawów autonomicznych badanego. W szczególności uczucie pieczenia w żołądku było często wykrywane przez napięcie i mechaniczną allodynię w szyi.

Dyskusja

Niniejsze badanie wskazuje, że VN-NDT wywołuje umiarkowane obniżenie tętna u osób obu płci. Proponujemy jego wykorzystanie,  jako że to  czuły, szybki i pozbawiony ryzyka test przesiewowy do oceny funkcji VN, który może być przydatny w ocenie neuropatii autonomicznego układu nerwowego.

Nasze dane zatwierdzają proponowany VN-NDT jako selektywne narzędzie do oceny funkcji VN. Zebrane dane normatywne określają charakterystyczne spektrum fizjologiczne u mężczyzn i kobiet dla zmian tętna indukowanych przez VN-NDT i sugerują związek między objawami wywołanymi podczas testu a niektórymi objawami autonomicznymi.

Wielu uczestników doświadczyło tydzień przed badaniem co najmniej jednego objawu związanego z rozregulowaniem układu autonomicznego (najczęściej hipotensja ortostatyczna i zaburzenia trawienia). VN-NDT wywołuje zmniejszenie tętna w  większym stopniu niż to, które odnotowano przy próbie Valsalvy, czy w przypadku przezskórnej lub bezpośredniej stymulacji elektrycznej VN. VN-NDT jest mniej inwazyjny niż próba Valsalvy i inne testy prowokacyjne, ponieważ nie odnotowano żadnych zdarzeń niepożądanych, a także nie obciąża się układu krążenia. Nie jest również wymagany aktywny udział badanych, co jest szczególnie przydatne w przypadku osób z problemami w komunikacji, jak w przypadku pacjentów na intensywnej terapii z COVID-19 i z zaburzeniami świadomości.

Co ważne, mechaniczna allodynia – która jest częstym objawem, gdy nerwy są poddane długotrwałej ekspozycji na cytokiny – wywołana przez VN-NDT, miała najlepszą dokładność testu w wykrywaniu zmian w trawieniu i uczucia pieczenia w żołądku. Po raz pierwszy donosimy, że sekwencja ruchów szyi może wpływać na tętno, sugerując kluczową rolę rozciągania VN w modulacji tętna.Ustalono, że inwazyjna i nieinwazyjna stymulacja VN poprawia wskaźniki przeżycia w przypadku sepsy, wspomaga regenerację serca i płuc w modelach przedklinicznych, wpływa na zmienność tętna u pacjentów kardiologicznych oraz na agodzenie objawów u osób ze stanami opornymi na farmakoterapię (ostry i przewlekły ból, demencja, choroby psychiatryczne, zaburzenia świadomości i padaczka).

Wnioski

Obecnie dostępne testy dla neuropatii autonomicznej nie są ani selektywne, ani specyficzne w ocenie przywspółczulnego układu nerwowego i mogą mieć działania niepożądane. Proponowany VN-NDT jest wiarygodnym, sensownym i nadającym się testem przesiewowym do oceny aktywności przywspółczulnej i neurozapalenia  nerwu błędnego również u pacjentów z problemami komunikacyjnymi. Fizjologiczne zmiany tętna wywołane przez VN-NDT są podawane dla zdrowych mężczyzn i kobiet. VN-NDT może być bezpiecznie włączony do rutynowej ocenyneurologicznej stanu pacjentów leżących i rutynowych testów przed leczeniem dla wszystkich stanów i schorzeń, w których podejrzewa się neuropatię autonomiczną oraz do różnicowania neuropatii autonomicznej od problemów mięśniowo-szkieletowych szyi.

Powiązane artykuły

Ból i jego liczne oblicza

Ból to zjawisko, z którym zmagamy się każdego dnia. Nawet jeśli nie jako osoby bezpośrednio zaangażowane (czego Tobie i sobie życzę) to w sposób pośredni, przyjmując pacjentów przejawiających różnorodne problemy związane z percepcją bólu. Dziś chciałbym Ci pokazać różnorodne oblicza bólu. Zwrócę przy tym Twoją uwagę na fakt, że percepcja bólu jest mechanizmem bardzo złożonym. Mimo, że nocycepcja opiera się o proste odruchy angażujące różne piętra obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, to sama percepcja bólu i analiza informacji nocyceptywnej to proces mocno skomplikowany.

Staw skokowy – 5 kroków skutecznego i bezpiecznego badania

Skręcony staw skokowy to najczęstsza kontuzja, z którą pacjenci trafiają na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR). Dlatego też w ostatnich latach klinicyści dążą do stworzenia standardów badania pacjentów oraz protokołu terapii, który możemy podeprzeć rzetelnymi wynikami badań. Choć brakuje jednoznacznych wytycznych to spróbuję dziś przytoczyć kilka istotnych doniesień, które okażą się pomocne w tworzeniu protokołu postępowania. Przedstawię je poniżej w formie listy, a następnie rozwinę wybrane podpunkty. Zostań ze mną do końca, bo z tego artykułu dowiesz się jakie kroki przedsięwziąć na starcie w postępowaniu z ostrym urazem stawu skokowego.

Sensytyzacja obwodowa – jak bardzo wrażliwe są Twoje nerwy?!

W ostatnim artykule zwróciłem Twoją uwagę na system interoceptywny. Wskazałem Ci ciekawy układ, który informuje nas stale o jakości naszych tkanek. Ma on olbrzymie znaczenie informacyjne dla naszego rdzenia kręgowego! Dlatego też dzisiaj dowiemy się, co i w jaki sposób aktywuje kaskadę informacji z włókien cienkich (system interoceptywny). Sprawdzimy przy tym jak bardzo wrażliwe są nasze nerwy. Przed Tobą SENSYTYZACJA OBWODOWA, bo tak w neurofizjologii określa się uwrażliwienie włókien czuciowych.

Ból trudny do przełknięcia

Dziś mam dla Ciebie sporo praktycznego spojrzenia na pracę z przełykiem. Niekoniecznie będzie to bezpośrednia praca, bo ciężko złapać za ten przewód transportujący pożywienie z jamy ustnej do żołądka, ale praca odruchowa będzie świetnym wyborem, gdy pacjentowi towarzyszą charakterystyczne objawy. Jakie to będą objawy? Tego dowiesz się z dzisiejszej lektury więc już teraz zapraszam Cię w anatomiczną i kliniczną podróż szlakiem przełyku.

Komentarze